Pobyt stacjonarny

 

Pobyty pełnopłatne – komercyjne

Zakład świadczy opiekę długoterminową na zasadach komercyjnych a pacjenci przyjmowani są bez konieczności długotrwałego oczekiwania. Pobyt komercyjny nie jest ograniczony względami medycznymi, a jedynie współpracą pacjenta w zakresie rehabilitacji i usprawniania. Właściwe przygotowanie się przez Ośrodek do przyjęcia pacjenta wymaga zapoznania się z jego aktualną dokumentacją medyczną. Zasady przyjęcia i złożenia dokumentacji są analogiczne do przyjęć na warunkach stacjonarnych.

Pobyty współfinansowane przez NFZ

Decyzję o przyjęciu do zakładu podejmujemy w oparciu o dokumentację wymaganą przez NFZ (do pobrania z zakładki dokumenty). Do zakładu opiekuńczego-leczniczego może zostać przyjęta osoba, wymagająca całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie stanu samoobsługi pacjenta otrzymała maksymalnie 40 punktów zgodnie ze skalą Bartel oraz wymaga rehabilitacji celem powrotu do prawidłowego funkcjonowania. Ocena stopnia samoobsługi dokonywana jest co miesiąc i w przypadku poprawy stanu zdrowia pobyt zostaje zakończony. Aby osiągnąć ten stan potrzebna jest współpraca pacjenta. Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów i po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji medycznej do pobytu.

W przypadku pacjentów z upośledzonym odruchem przełykania niezbędne jest wykonanie gastrostomii (tzw. PEG). Tylko taki sposób karmienia pozwala na prawidłowe odżywianie pacjenta, nie powodując skutków ubocznych, jakie może wywołać długotrwałe karmienie przez sondę. Pacjenci powinni posiadać szpitalną kwalifikację do prowadzenia żywienia dojelitowego dietą przemysłową.

 


Terapia zajęciowa

Jest istotną dziedziną rehabilitacji. Pomaga ona ludziom starszym, niepełnosprawnym lepiej funkcjonować w środowisku, aby jak najwięcej funkcji mogli wykonywać samodzielnie. W trakcie zajęć  pacjenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, a także dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Cel terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych pacjentów jest zawsze indywidualny. Podstawowym założeniem terapii zajęciowej w naszym Zakładzie  jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie  dawnych zainteresowań. Udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości  oraz eliminuje monotonię dnia codziennego.

 

Psychoterapia

Podstawowy cel pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym to poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Aby zwiększyć skuteczność  procesu rehabilitacji, oprócz standardowych procedur  obowiązujących w tego typu ośrodkach, w naszym Zakładzie proponujemy nowo przybyłym pacjentom* udział w 4-tygodniowej, intensywnej  psychoterapii grupowej, która ma za zadanie:

  1. Zmniejszenie lęku i poczucia osamotnienia pacjentów nowoprzybyłych do ZOL poprzez nawiązanie więzi grupowej oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami.
  2. Udzielenie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w tej trudnej sytuacji życiowej jaką jest utrata niezależności oraz codzienne zmaganie się z bólem i niepełnosprawnością.
  3. Motywowanie pacjentów do podjęcia aktywnej postawy w procesie rehabilitacji.

Efektem podjętej psychoterapii jest szybsza adaptacja do warunków całodobowej hospitalizacji, poprawa nastroju i napędu psychoruchowego oraz zwiększenie aktywności pacjentów w procesie usprawniania. Współpracujemy naukowo z Wydziałem Fizjoterapii AWF Wrocław.

*pacjentom spełniającym kryteria włączenia do psychoterapii

 

zdjęcie siostry i dwóch pacjentek podczas terapii zajęciowej, wyplatanie wianków

TRANSLATE